به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://beyadetoo.mihanblog.com 2018-12-15T19:07:17+01:00 text/html 2018-12-15T12:47:47+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1626 <div align="center"><font size="5"><b>چشماتو باید ببرن تو پرونده های ستادِ مبارزه با مواد مخدر ، <br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b>آخه عجیب اعتیاد آورن ... </b></font></div> text/html 2018-12-14T16:30:29+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1625 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000"><b>دنیای همه دور خورشید میچرخه</b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000"><b>دنیای من دور چشات ... </b></font></div> text/html 2018-12-14T13:25:49+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1624 <div align="center"><font size="5"><b>حرف که میزنه <br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b>حواسم پرت صداش میشه <br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b>نیگاش که میکنم پرت چشماش </b></font></div> text/html 2018-12-13T15:50:13+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin کاش http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1623 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="6">کاشکی میشد بهت بگم <br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="6"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="6">"چقد دلم واسه صدات تنگ شده "</font></b></font><br></div> text/html 2018-12-12T13:39:17+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1621 <div align="center"><font size="7"><b>چشاش !</b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>از چشاش ك حرف می‌زنم</b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>دست و پاهام سست میشه‌ ، <br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>یه نگاهای جذابی داره</b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>ك آدمو تا جنون می‌کشه !</b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>نگاشون کنی ؛</b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>دیگه نمیتونی ازشون بگذری !</b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>لال میشی ؛</b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>مطیعشون میشی ؛</b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b>دیوونه میشی ... </b></font></div> text/html 2018-12-11T13:58:12+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin اولین بار http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1620 <div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">اولین باری که تورو دیدم !<br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">این فکر لعنتی رو نمیکردم که انقدر عاشقت بشم ! </font></b></div> text/html 2018-12-10T15:41:42+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1619 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>چشم‌های تو <br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>به طرز وحشتناکی برای من زیبا بود ...</b></font><br></div> text/html 2018-12-09T15:30:42+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1618 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">چشاش !</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">از چشاش ك حرف میزنم</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">&nbsp;دست و پاهام سست میشه‌ ، <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">یه نگاهای جذابی داره</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">&nbsp;ك آدمو تا جنون میکشه !</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">نگاشون کنی ؛</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">دیگه نمیتونی ازشون بگذری !</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">لال میشی ؛</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">مطیعشون میشی ؛</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">دیوونه میشی ... </font></b></div> text/html 2018-12-09T12:16:49+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin کاش http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1617 <div align="center"><font size="5"><b>کاش اگه یه روز جسارتش رو پیدا کردیم ،</b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b>اون روز شصت و پنج سالگیمون نباشه . <br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b>پر از حسرت سالهای از دست رفته و راه های نرفته</b></font></div> text/html 2018-12-08T17:07:07+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1616 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">چِشاش مالِ مَنِ حَتی اگِ بِ غریبه ها نِگاه کُنه ! </font></b></div> text/html 2018-12-07T16:40:32+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1615 <div align="center"><font size="7" color="#FF0000"><b>مِی را چه اثر</b></font><font color="#FF0000"><br></font></div><div align="center"><font size="7" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" color="#FF0000"><b>به پیشِ چشمت ؟!</b></font></div> text/html 2018-12-07T14:33:11+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin بعد تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1612 <div align="center"><b><font size="6">خواستم بعد تو <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6">برگردم به خودم ،</font></b></div><div align="center"><b><font size="6"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6">خودم نبود ...</font></b><br></div> text/html 2018-12-06T20:31:04+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin جمعه http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1611 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>بنظر من جمعه دلگیر نیست ؛ <br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>ماها دلمون گیره آدمیه ک نیست <br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>فقط جمعه‌ها این نبودنش بیشتر به چشممون میاد .</b></font></div> text/html 2018-12-06T16:56:41+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin می دونم http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1610 <div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">می دونم دوسم نداری اما در هر صورت می پرستمت !</font></b><br></div> text/html 2018-12-05T14:07:20+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1609 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">زندگیمو با طُ دوس دارم :)</font></b><br></div>